Konfliktmineraler

IMC International Metalworking Companies B.V. är genom sina bolag världen över engagerade i tillverkning, utveckling, marknadsföring och försäljning av hårdmetallverktyg och andra relaterade produkter.

Under årens lopp har företagen, genom ökad medvetenhet om och efterlevnad av företagens sociala ansvar, strävat efter höga internationella standarder för god bolagsstyrning.Sådana standarder kräver bland annat att man utövar kontroll över i vilken utsträckning leverantörskedjan kan påverka vårt samhälle.

Det är i detta sammanhang vi vill uppmärksamma er på de relevanta rättsliga och sociala kraven, i samband med inköp och användning av vissa mineraler som kallas “konfliktmineraler”.

Specifikt identifierades att företag som ägnar sig åt inköp av mineralerna Columbite -Tantalite (Coltan), Kassiterit, Guld, Wolframit eller dess derivat Tantal, Tin och Volfram, från Demokratiska republiken Kongo och angränsande länder, inklusive Angola, Burundi Centralafrikanska republiken, Kongo, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda och Zambia, riskerade att bidra till konflikter i sådana länder.

Följaktligen fastställdes och främjades höga standarder för internationell handel av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), USA´s kongress och Förenta staternas värdepappers- och utbyteskommission (SEC), i syfte att underlätta “konfliktfri”, rättvis och sund internationell handel i hela leveranskedjan.

Som en av de ledande aktörerna inom hårdmetallindustrin är vi fast beslutna att se till att alla mineraler som kan förekomma i IMC-produkter är och ska förvärvas “konfliktfritt”, med all respekt för mänskliga rättigheter, och i strikt överensstämmelse med dessa höga internationella handelsnormer.

För att följa dessa meningsfulla standarder har vi beslutat att anta OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas..


Vi genomför olika åtgärder enligt nedan men är inte begränsade enbart till dessa:
  • Initiera rimliga förfrågningar och diskussioner med våra närmaste leverantörer.
  • Informera de närmaste leverantörerna om vår strikta förväntan att de kommer vidta liknande åtgärder med sina respektive leverantörer för att säkerställa anpassning genom hela leverantörskedjan.
  • Inkludera leverantörsupplysningskrav i leveransavtal och koncernens standardvillkor för inköp.
  • Publicera denna policy och tillämpliga uppdateringar online på www.imc-companies.com


Vi hoppas att du kommer att ha nytta av ovanstående information i din egen strävan och bedömning av konfliktmineraler

Om du har ytterligare frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.