IMC's globala policy för REACH

I enlighet med bestämmelserna i Europeiska förordningen (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) har IMC-gruppen vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medlemmarna följer dessa. IMC-koncernen stöds och rådges regelbundet av TÜV SÜD, en ledande europeisk organisation som har djup expertis och erfarenhet av implementering, efterlevnad och vägledning i samband med REACH-förordningarna.RoHS-direktiv

I enlighet med Europaparlamentets bestämmelser för 2011/65/EU om begränsning av farliga ämnen (RoHS) har IMC-gruppen vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess medlemsföretag följer dessa RoHS-bestämmelser.